0

Fosfaat normaalwaarde

De belangrijkste symptomen van een gebrek. Tekort aan vitamine B12 in het menselijk lichaam zijn als volgt: Tintelingen of prikkelingen in de huid: lichtjes onder stroom staan, alsof er mieren onder de huid krioelen Een doof / dieet slapend gevoel in de huid Vermoeidheid, futloosheid (reeds bij opstaan slaperigheid, zomaar in slaap. Aphthae minor major) Concentratiestoornissen denkproblemen: niet helder kunnen denken, derealisatie, wattenhoofd, sufheid, cognitieve achteruitgang Het gevoel op kussentjes, op viltjes of op watten te lopen dus een verstoorde oppervlaktegewaarwording in de voeten en voetzolen Uitvalsverschijnselen / verlammingsverschijnselen Ataxie (ongecoördineerde en onsamenhangende bewegingen zomaar vallen, struikelen. Megaloblastaire waanzin) Afname fijne motoriek verwardheid, paranoia, psychoses hallucinaties Gebrekkige reukzin en/of smaakzin Oorsuizen / tinnitus, maar ook vervorming van geluiden Urine-incontinentie en/of vaak plassen door hypertone urineblaas Bloedarmoede, bleekheid van de huid lippen, het snel koud hebben (kouwelijkheid koude voeten en handen Droge huid. Darmslijmvliesontstekingen tot na verloop van tijd darmperforaties en darmvlokatrofie rusteloze benen : Restless Legs Syndrome (RLS) Impotentie, libido-afname, vruchtbaarheidsafname en onvruchtbaarheid Zwangerschapscomplicaties zoals miskramen en vroeggeboorten geboorteafwijkingen, geboortedefecten en groeistoornissen bij het ongeboren kind leerproblemen en ontwikkelingsachterstanden onder kinderen Pijn in onder andere rug, handen. Omdat vitamine B12 op zoveel systemen in het lichaam van invloed is, uit een tekort zich bij iedere persoon anders. Waar de én hoofdzakelijk last heeft van vermoeidheid, tintelingen en spierkrampen, heeft de ander problemen met geheugen, concentratie en depressiviteit bovendien zijn de exacte symptomen van een B12-gebrek sterk afhankelijk van aard, aanleiding, ernst en duur. De aard, ernst en frequentie van klachten door B12-deficiëntie nemen veelal toe bij lichamelijke inspanning. Belangrijkste symptomen B12 deficiëntie de vaakst voorkomende klachten bij een vitamine B12-tekort zijn toch echt (chronische) vermoeidheid, psychische problemen, neurologische klachten, een dikke / ontstoken tong, het koud hebben en verlies van eetlust. Logischerwijs past bovenstaande lijst met symptomen niet exclusief of uitsluitend bij een vitamine B12-tekort. Logischerwijs kan er ook een totaal andere onderliggende oorzaak aan deze klachten ten grondslag liggen. T Punt is echter dat het raadzaam kan zijn om bij manifestatie van én of meerdere van bovenstaande klachten een vitamine B12-tekort te laten uitsluiten!

fosfaat normaalwaarde

Artsenwijzer diëtetiek - ondervoeding

Bij een relatief lage tot matig verlaagde vitamine B12-spiegel (148-260 pmol/l) wordt geadviseerd om ook het methylmalonzuur (MMA) te bepalen om een klinische vitamine B12-deficiëntie op celniveau uit te sluiten. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter uitgewezen dat bij patiënten die aab een B12-opnamestoornis. B12-malabsorptie lijden, de eerste tekenen van een B12-tekort op celniveau reeds kunnen optreden bij serum-B12-concentraties tot wel 300 pmol/l. Deze onofficiële grenswaarde wordt dan verwijderen ook in verscheidene diagnostische protocollen geadviseerd. In het gunstigste geval ligt je B12 dan ook ergens tussen de ideaalwaarden 300 en 500 pmol/l. ( bron bron bron ) Bij laag-normale waarden voor vitamine B12 (tussen de 150 en de 250 pmol/l) wordt soms aanvullend homocysteïne of methylmalonzuur in het bloed bepaald om op celniveau een B12-tekort vast te stellen. Gevolgen, klachten, symptomen kenmerken B12-tekort Vitamine B12 (cobalamine) is essentieel voor allerlei systemen in het lichaam; onder andere voor de energiestofwisseling, zenuwstelsel (t.a.v. Myelinescheden / myelineomhulsels immuunsysteem, hart- en vaatstelsel, botmassa / botdichtheid en maag-darmstelsel. Is er onvoldoende vitamine B12 voorradig / voorhanden in het lichaam, omdat er te weinig binnenkomt of omdat het niet goed wordt opgenomen of omgezet, dan gaan deze systemen minder goed functioneren, met allerlei klachten tot gevolg. Als er voldoende (maar niet te veel) vitamine B12 in je bloedbaan circuleert, dan spreekt men ook wel van vitamine B12-sufficiëntie. Bij te lage vitamine B12-waarden spreekt men ook wel van vitamine B12-insufficientie.

fosfaat normaalwaarde

Volgens de who (Wereldgezondheidsorganisatie) is er sprake van een gebrek / tekort aan vitamine B12 bij een bloedwaardebepaling onder de 150 pmol/l of 200 ng/l aan cobalamine (in bloedserum / bloedplasma). Bij een laag-normale vitamine B12-serumwaarde / B12-plasmawaarde (tussen de 150 en 250 pmol/l) wordt echter maar al te vaak een aanvullende bloedwaardebepaling van de biomarkers homocysteïne en/of methylmalonzuur gedaan, om een vitamine B12-tekort definitief (op celniveau) te kunnen uitsluiten dan wel bevestigen. Mol staat voor massa qua moleculen (moleculaire massa of molecuulmassa). Nmol/l staat voor nanomol per liter bloed Pmol/l staat voor picomol per liter bloed Mmol staat voor millimol per liter bloed. Een nanomol is een miljardste deel van een mol qua moleculen en staat gelijk aan.000 picomol. En een millimol is gelijk aan picomol.000.000 nanomol. Ideaalwaarden grenswaarden voor vitamine B12 In principe varieert het vitamine B12gehalte in de bloedbaan (serumwaarde) van gezonde mensen dus tussen de 150 en 500 picomol per liter (pmol/l) of tussen de 200 en 700 nanogram per liter (ng/l). Volgens de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is sprake van een vitamine B12-tekort indien deze waarde lager is dan 150 pmol/l of 200 ng/l. Het nieuwe nhg-standpunt diagnostiek van vitamine B12-deficiëntie geeft inhoudelijk advies over de achterhaalde en in 2014 aangepaste vitamine B12-grenswaarden. Er wordt gesproken van een vitamine-B12-deficiëntie bij een vitamine B12-spiegel kleiner dan 148 pmol/l.

Vitamine d-tekort: klachten, symptomen behandeling

Berekening van het volume en materialen voor de bouw

Hoe dan ook hanteert niet iedere arts, specialist, instantie of kliniek dezelfde graadmeters (ondergrens, bovengrens en ideaalwaarde) voor wat betreft vitamine B12; hierbij tóch een veralgemeend overzichtje. Deficiëntie: 0 80 pmol/l darm (gevaarlijk tekort) Onvoldoende. Insufficiëntie: 80 120 pmol/l (ongezond tekort) Hypovitaminose B12 of hypocobalaminemie: pmol/l (klein / gering / gematigd tekort) Voldoende vitamine B12: pmol/l (gebruikelijke waarde. Normaalwaarde) Hypervitaminose B12 of hypercobalaminemie of vitamine B12-overschot: 750 pmol/l (te veel vitamine B12; niet per se schadelijk) ( lichaam bron ) Let wel: bovenstaan overzichtje betreftis geen medisch voorschrift, maar een algemene richtlijn naar persoonlijke opvattingen. Het is uiteindelijk aan een arts om te bepalen of je al dan niet te kampen hebt met een daadwerkelijk vitamine B12-tekort. ( bron bron ) Bij B12-waarden onder de 148 pmol/l is nagenoeg altijd ( 95) sprake van een vitamine B12-tekort. Bij waarden tussen de 148 en 250 pmol/l spreekt men ook wel van een grijs gebied. Klachten door een B12-gebrek ontstaan meestal pas bij serumwaarden tussen de 130 en 180 pmol/l, maar bij patiënten met een vitamine B12-opnamestoornis (malabsorptie) kunnen de eerste tekenen van een B12-tekort op celniveau al optreden bij serum-B12-waarden tot maar liefst 300 pmol/l, dus ver bóven. Een laag-normaal serum-B12 kan op zichzelf dan ook nooit definitief een B12-tekort uitsluiten! Het risico en gevaar van een vitamine B12-tekort schuilt hem overigens niet uitsluitend in de ernst van het tekort, maar zeker ook in de tijdsduur Dus hoelang een vitamine B12-tekort blijft bestaan. Hoe sneller wordt gesuppleerd, des te beter!

En ook al zouden bepaalde soorten zeesla of nori deels bioactief B12 leveren, dan nóg zijn het geen rijkelijke bioactieve cobalamine-bronnen. De b12 díé nog weleens wordt aangetroffen in plantaardige producten (vanwege besmetting of symbiose met B12-producerende bacteriën) heeft overigens ook nog eens een lage affiniteit met intrinsieke factor, waardoor deze slecht wordt geabsorbeerd door het menselijk lichaam. Streefwaarden referentiewaarden vitamine B12 de streefwaarde voor vitamine B12 oftewel cobalamine die door veel artsen en instellingen wordt gehanteerd, ligt ergens tussen de 150 en 500 pmol/l. Een vitamine B12-bepaling van plusminus 350 tot 400 pmol/l per liter wordt nog weleens als ideaalwaarde beschouwd. De al dan niet verouderde ondergrens voor vitamine B12 die in de bloedbaan dient te circuleren (dus de minimale hoeveelheid vitamine B12 die wordt gehanteerd) verschilt enigszins per arts en instelling. ( bron ) de meest gangbare referentiewaarden voor vitamine B12 zijn 150 tot 750 pmol/l, dus minimaal 150 picomol per liter bloed en maximaal 750 picomol per liter bloed. Plusminus 95 van alle gezonde mensen heeft namelijk een vitamine B12-bloedwaarde die zich tussen deze twee referentiewaarden bevindt. Het is echter niet per definitie zo dat je geen vitamine B12-tekort kunt hebben als je B12 netjes tussen de onderste en bovenste referentiewaarde valt. Soms worden bovengenoemde B12-waarden uitgedrukt in nmol/l (nanomol per liter de komma schuift dan drie posities naar links: 0,15 tot 0,75 nmol/l. In België wordt de B12-waarde nog weleens uitgedrukt in pg/ml (picogram per milliliter) of ng/l (nanogram per liter) of µg/l (microgram per liter de B12-referentiewaarden zijn in dat geval respectievelijk 2 pg/ml 2g/l 0,2 tot 1,0 µg/l Vitamine B12-tekort: hypocobalaminemie een gebrek aan vitamine B12. De gevolgen van een dergelijk vitamine B12-tekort kunnen aanzienlijk zijn. Een gering vitamine B12-tekort kan al tot verregaande klachten en symptomen leiden, waaronder vermoeidheidsklachten, depressies en geheugenproblemen ( bron ) naarmate vitamine B12-tekorten langduriger aanhouden, kunnen eveneens manieën en psychoses optreden Bij langdurige afwezigheid van vitamine B12 kan zelfs permanente (onomkeerbare) schade optreden aan hersenen.

( bron bron ) Persoonlijk ben ik overigens absoluut geen fan van de verrijking van ongezonde fabrieksproducten met (inferieure vormen van) b-vitamines; haal vitamine B12 liever uit natuurlijke bronnen! Plantaardig B12 in gist, zeewier algen Paddenstoelen leveren kleine beetjes vitamine B12, maar dan hoofdzakelijk als ze in het wild tot wasdom zijn gekomen. Er wordt ook nog weleens beweerd dat gist (waaronder biergist) van nature vitamine B12 bevat. Dit is onjuist Aan gistextracten en gistsupplementen (waaronder biergisttabletten) wordt kunstmatig B12 toegevoegd. Daarnaast worden veel B12-pillen gemákt van gist waarin B12 wordt verwerkt. Pure gist bevat van nature gén B12. Overigens bestaan er ook nog controversiële pseudovitamines B12, die onder andere voorkomen in zeewieren en micro-algen waaronder chlorella en gedroogde Asakusa-nori maar (helaas) niet door het menselijk lichaam kunnen worden ingezet en vanwege hun ontbrekende bioactiviteit de lichamelijke b12-absorptie zélfs zouden kunnen doen afnemen. Uitsluitend bepaalde soorten zeesla (Enteromorpha vers purperwier (Porphyra waaronder Susabi-nori (Pyropia yezoensis) en de micro-alg spirulina zouden mogelijkerwijs een actieve vorm van B12 bevatten, maar dit dient nog altijd te worden uitgewezen middels wetenschappelijk enzymatisch onderzoek. ( bron bron bron ) vooralsnog gaat men er ook bij déze plantaardige B12-bronnen van uit dat het om B12-analogen oftewel ceramiden / cobamides gaat die de absorptie van écht B12 kunnen blokkeren en zodoende de lichamelijk B12-behoefte juist vergroten. Al met al bestaan er niet of nauwelijks plantaardige bronnen van natuurlijk voorkomend bioactief vitamine B12.

Afkortingen en woorden uit

Cobalamine is een water-oplosbare vitamine met een sleutelrol voor het normaal functioneren van hersenen en operatie zenuwen. Ook voor de bloedsamenstelling en de stofwisseling van iedere lichaamscel is B12 vereist. Vooral binnen de dna-synthese, maar ook binnen de vetzuurstofwisseling (qua lichaamsvetten) en aminozuurstofwisseling (qua lichaamseiwitten) is cobalamine van cruciaal belang. Daarnaast is cobalamine vereist voor een goed functionerend hart- en vaatstelsel, maag-darmstelsel, bewegingsstelsel en urogenitaal systeem. Kort door de bocht is vitamine B12 vereist voor de volgende organen, weefsels, systemen en lichaamsfuncties: Cobalamine zijn cofactoren van verschillende enzymen (co-enzymen) Zenuwstelsel, inclusief brein Optimale bloedsamenstelling (m.n. Qua rode bloedcellen) Celstofwisseling cellulaire herstelprocessen dna -synthetisering Methylering en remethylering van homocysteïne in methionine (een essentieel aminozuur) door het enzym methioninesynthase Energiestofwisseling, vetstofwisseling, cholesterolstofwisseling eiwitstofwisseling Omzetting van methylmalonyl-coa in succinyl-coa door het enzym methylmalonyl-coa-mutase (essentieel binnen de citroenzuurcyclus ) Hemoglobinesynthese (t.a.v. Zuurstofbindende bloedeiwitten en bloedarmoede) Hematologisch systeem: bloed, beenmerg en bloedstolling Immuunsysteem Al met al is vitamine B12 onmisbaar voor een enorme verscheidenheid aan essentiële aspecten en processen binnen het menselijk lichaam! Goede bronnen van vitamine B12 Als puntje bij paaltje komt, moeten dieren (waaronder mensen) vitamine B12 direct of indirect uit bacteriën halen die uitsluitend voorkomen in dieren. Aangezien B12-producerende bacteriën hoofdzakelijk voorkomen in dát deel van de eigen darm dat gén vitamine B12 opneemt, moet B12 worden verkregen uit dierlijke voeding ; dus vlees, melk of eieren van andere dieren. ( bron bron bron ) Of eventueel uit bacterieel gefermenteerde etenswaren (waaronder Batabata-cha. Bancha bacteria brew) ( bron bron ) en probiotica waaraan handmatig bacteriën worden toegevoegd de belangrijkste en meest gangbare natuurlijke voedingsmiddelen, kant-en-klare levensmiddelen en aanverwante producten die veel vitamine B12 bevatten zijn als volgt: Vis en viskuit (met name regenboogforel, zalm, tonijn en schelvis) Schelpdieren. Eieren (liefst onverhit) Melk zuivelproducten (kaas, yoghurt, kwark, et cetera) Ontbijtgranen, margarine en melkproducten verrijkt met toegevoegde B12 Let wel: de cobalamine in eieren wordt relatief slecht opgenomen vanwege de in eiwit en eierdooier voorkomende B12-bindende glycoproteïnen / proteosen / R-binders, genaamd cobalophiline. fosfaat normaalwaarde

Het zijn de bacteriën in bepaalde dierlijke organismen en voedingsmiddelen die vitamine B12 lekkere (hydroxocobalamine) synthetiseren dankzij bacteriële symbiose tussen dier enerzijds en bacterie anderzijds. B12 ontstaat voornamelijk onder invloed van anaerobe (niet-zuurstof-behoevende) bacteriën in het maag-darmstelsel van dieren. Ook in het maag-darmstelsel van mensen ontstaan kleine beetjes vitamine B12 dankzij de humane darmflora (darmbacteriën. Het overgrote merendeel van de cobalamine die binnen het menselijk spijsverteringssysteem wordt voortgebracht, ontstaat echter in een deel van de menselijke dunne darm waar het helaas niet of nauwelijks kan worden opgenomen. ( bron ) Actieve opname van vitamine B12 gebeurt in de darmen via specifieke b12-bindende receptoren. Deze b12-receptoren binden uitsluitend cobalamine dat reeds gebonden is aan Intrinsiek factor oftewel intrinsieke factor (IF), dat door pariëtale cellen in de maagwand wordt uitgescheiden. Passieve opname van vitamine B12 gebeurt onder invloed van diffusie over de volledige lengte van het maag-darmkanaal, zónder dat lichaamscellen daar moeite voor moeten doen; hiervoor isdus gén intrinsieke factor vereist. Helaas wordt slechts 1 van alle oraal ingenomen vitamine B12 in kristallijne supplementvorm opgenomen via if-vrije diffusie. Al met al is de mens op de langere termijn dus volkomen afhankelijk van vitamine B12 uit dierlijke voeding: vlees, vis, eieren en zuivel. Óf van vitamine B12-supplementen Mensen die helemaal gén dierlijke producten eten, krijgen gemiddeld binnen 3 tot 10 jaar te kampen met een (ernstig) vitamine B12-tekort. De functies van vitamine B12 Wat doet vitamine B12 zoal binnenin het menselijk lichaam?

Lijst van laboratoriumbepalingen

Dus tot om en koffiebonen nabij het dubbele van de nederlandse standaardhoeveelheid. Maximaal veilige dosis qua vitamine B12 over het algemeen wordt een maximale veilige dosis van 14 microgram per dag voor B12 aangehouden, al is er geen officiële veilige dagelijkse maximumdosis voor B12 vastgesteld. Daarnaast neemt het opnamepercentage van vitamine B12 af bij toenemende inname; bij intake van 1 microgram B12 wordt 50 opgenomen, bij inname van 25 microgram B12 nog maar. Bovendien zijn er nauwelijks substantiële nadelen van een B12-overschot bekend. ( bron ) Bij histamine-intolerantie, histadelia en bepaalde histaminische allergieën kan een overschot aan vitamine B12 echter wél voor algehele malaise en zelfs anafylaxie zorgen, aangezien cobalamine de werking van het dao-enzym remt. Onderdrukt; dat geldt des te meer voor cobalamine in combinatie met foliumzuur. ( bron bron ) overigens wijst een te hoge plasmaspiegel qua vitamine B12 veeleer op een onderliggende gezondheidsaandoening dan op hypervitaminose B12 door overtollige B12-inname. Voor de dagelijkse inname vitamine B12 is in Nederland dan ook geen officiële bovengrens of officieel maximum vastgesteld. Hoe ontstaat vitamine B12 in t menselijke lichaam? Mensen, dieren en planten kunnen eigenhandig gén B12 produceren.

fosfaat normaalwaarde

De natuurlijke vormen van vitamine B12 (zoals deze voorkomen in natuurvoeding) zijn: methylcobalamine, hydroxocobalamine en adenosylcobalamine. Vitamine B12, is een uitzonderlijke vitamine, want het is net als alle andere. B-vitamines een water-oplosbare stof In tegenstelling tot alle andere water-oplosbare vitamines kan er van vitamine B12 echter wel een voorraadje worden aangelegd in het menselijk lichaam, waarvan het overgrote merendeel in de lever Terwijl deze eigenschap in beginsel gezond voorbehouden is aan vet-oplosbare vitamines. In het centrum van vitamine B12 bevindt zich een metaal, genaamd kobalt, vandaar ook de naam cobalamine. De doorsnee menselijke vitamine B12-voorraad gaat zon 3 (tot zelfs 10) jaar mee. Als je voldoende vitamine B12 binnenkrijgt via je voeding, is de kans op een vitamine B12-tekort dan ook niet zo groot. Toch hoeft een vitamine B12-tekort niet het gevolg te zijn van ontoereikende inname. ( bron je lichaam herbergt een vitamine B12-voorraad van circa 2 tot 5 milligram. Dagelijks verdwijnt 0,1 tot 0,2 van de totale B12-lichaamsreserve via je urine en gal. Aanbevolen Dagelijkse hoeveelheid vitamine B12, de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine B12 varieert nogal In Engeland geldt een dagelijkse dosis vitamine B12 tussen de 4 en 7 microgram In de verenigde Staten raadt men 2 tot 3 microgram vitamine B12 per dag aan En in Nederland. De adh voor vitamine B12 in Nederland ligt dus beduidend lager dan gemiddeld. Hierbij een tabel die je zou kunnen hanteren voor de minimale inname van vitamine B12 per dag: Kind 1 tot 3 jaar : 0,7 microgram (mcg/µg) vitamine B12 Kind 4 tot 8 jaar : 1,3 mcg cobalamine kind 9 tot 13 jaar : 2,0 microgrammen.

Artsenwijzer di tetiek - nierziekten

Op talloze websites waaronder verrassend veel Nederlandstalige valt te hart lezen dat een vitamine B12-tekort niet of nauwelijks voorkomt onder inwoners van welvarende westerse landen die een gevarieerd dieet nuttigen. Toch komt een gebrek aan vitamine B12 oftewel B12-deficiëntie in de praktijk maar al te vaak voor, ók in Nederland en andere delen van Europa. Bovendien wordt een vitamine B12-tekort in westerse landen vaak niet eens veroorzaakt doordat je te weinig vitamine B12 binnenkrijgt via je voeding, wat is vitamine B12? Vitamine B12 is de verzamelnaam voor een groep kobalt-houdende chemische verbindingen die worden geproduceerd door (oer)bacteriën. In de ruimste zin verwijst B12 naar een groep bioactieve vitameren genaamd cobalamines die het sporenelement kobalt in zich dragen. Al met al vormen de cobalamines ofwel de extrinsieke factor een groep van macrocyclische organometaalverbindingen met een enkelvoudig, tweevoudig of drievoudig positief geladen kobalt-ion in hun centrum; het zijn zelfs de enige bekende kobalt-houdende verbindingen die van nature voorkomen. Bekende vormen van B12. Cobalamine zijn: Adenosylcobalamine (AdoB12 methylcobalamine meB12 ). Hydroxocobalamine, cyany- en cyanocobalamine, cobamamide (5-deoxyadenosylcobalamine in smaller perspectief refereert B12 specifiek naar cyanocobalamine : de meest gangbare, goedkope en semisynthetische vorm van B12 die veelvuldig wordt gebruikt in vitaminesupplementen, maar (helaas) niet in elke situatie even effectief of raadzaam is om te suppleren. Vitamine B12 is een essentiële voedingsstof, wat betekent dat het stofje cobalamine absoluut noodzakelijk is voor het goed functioneren van het menselijk lichaam. Je lijf kan al met al niet zonder vitamine B12, dus als je geen vitamine B12 binnenkrijgt, opneemt of omzet, word je vroeg of laat ziek.

Fosfaat normaalwaarde
Rated 4/5 based on 879 reviews
SHARE

fosfaat normaalwaarde Muhocyri, Sat, May, 05, 2018

15) is dit het schrapen van de keel bij alle allergische aandoeningen. 1 The finnish forces intentionally left the supply route open in tacit defiance of Germany's requests citation needed. 'coming Back to life: Practices to reconnect our lives, our World; deep-ecology voorvrouw en boeddhiste; en Megan quinn Bachman, directeur van Community solutions en co-producer van de film ' the power of Community : How Cuba survived peak oil'. ( 6 ) Bijwerkingen Er zijn geen meldingen van ernstige bijwerkingen, maar enkele meldingen van milde spijsverteringsproblemen en hoofdpijn.

fosfaat normaalwaarde Iqiguvof, Sat, May, 05, 2018

1 gram eiwit staat gelijk aan 4 calorieën. "a simple method to demonstrate that Ice formation Creates Stratification in Salt Meromictic lakes" (PDF). (artikel 15 cdw, artikel 1:5 Algemene douanewet en 2:5 Algemene wet bestuursrecht ) neem de beslissing met inachtneming van alle gegevens die u beschikbaar heeft, dus ook met die, welke u pas na het nemen van het primaire besluit, dus in de bezwaarfase beschikbaar zijn. "Brinicles as a case of inverse chemical gardens". (bij de kalium jodatum (nr.

fosfaat normaalwaarde Dezumy, Sat, May, 05, 2018

"so what's a carom cue?". (zie hier de video van. 10-year follow-up of diabetes incidence and weight loss in the diabetes Prevention Program Outcomes Study.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: